Zásady ochrany osobních údajů

Internetové stránky NeplatZbytecne.cz (dále jen stránky) jsou provozovány především za účelem poskytování a sdílení informací o osobních financích či jiných finančních a ekonimických tématech.

Za tímto účelem prostřednictvím stránky nabízíme každému návštěvníkovi přístup k článkům, údajům a galeriím týkajících se těchto témat (dále jen služby).

To se sebou jako svou nutnou součást nese i práci s osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s takto nashromážděnými osobními údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Informace, které o Vás shromažďujeme

Stránky v souvislosti s našimi službami primárně neshromažďují žádné Vaše osobní údaje. Pokud shromažďujeme nějaké vaše osobní údaje, pak pouze Vámi poskytnuté na základě komunikace prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře či sociálních sítí, a to především Vaše jméno a e-mailovou adresu.

Na stránkách je dále možné přidávat komentáře k článkům, přičemž pro přidání komentáře je návštěvník povinen zadat své jméno nebo přezdívku a e-mail.

Stránka také pracuje se soubory cookies. U cookies třetích stran, využívaných k analýze, je shromažďována Vaše IP adresa a user_agent Vaeho prohlížeče. Prostřednictvím cookies Vám také bude nabídnuto uchování a zapamatováníVašich údajů použitých pro přidání komentáře.

Jakým způsobem informace využíváme

Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme kvůli zajištění komunikace prostřednictvím stránky, e-mailu či sociálních sítí. Shromážděné údaje archivujeme po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s případnou odpovědností návštěvníka či pro případ jakéhokoliv sporu. S ohledem na to archivujeme nashromážděné údaje v nezbytném rozsahu po dobu 3 let. Cookies, které uchovávají Vaše údaje zadané pro přidání komentáře a usnadňující přidávání dalších komentářů mají trvanlivost 1 rok.

Jaká máte práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu info@neplatzbytecne.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@neplatzbytecne.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@neplatzbytecne.cz Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

 1. Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 2. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@neplatzbytecne.cz namísto o vymazání o omezení jejich použití.
 3. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
 4. Pokud vznesete námitku proti zpracování, a to do doby jejího vyřešení.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

 1. Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
 2. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).
 3. Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami.
 4. Neoprávněně.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@neplatzbytecne.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@neplatzbytecne.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že někdy budeme posílat obchodní sdělení a za tímto účelem a s Vaším souhlasem použijeme i Vaší e-mailovou adresu a Vy od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@neplatzbytecne.cz.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů:

 1. na adrese jejich sídla: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00,
 2. na e-mailu posta@uoou.cz,
 3. či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat.

Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.