Odlad splátek úvěrů v souvislosti s COVID-19

Epidemie koronaviru nás zásáhla náhle a tvrdě, bez jakéhokoliv varování, a mnoho z nás uvrhla do nejistoty. Samotná nemoc či opatření vlády přijatá za účelem jejího zmírnění způsobila mnoha lidem problémy, protože z mnoha důvodů nemohou či nemohli pracovat, provozovat svůj podnik, nebo se musí vyrovnávat s extrémním propadem poptávky. S tím samozřejmě souvisí častý vznik finančních problémů, protože příjmy se ztenčily, ovšem výdaje zůstaly většinou na stejné úrovni, především pak v případě plateb za nutné výdaje jako bydlení, úvěry, pojištění, či energie.

Především u úvěrů je schopnost splácet důležitá, protože pokud jste v prodlení se splátami úvěru, může dojít k jeho zesplatnění, tedy budete muset místo splátek zaplatit celý dluh z úvěru najednou. Zesplatnění úvěru je pro dlužníka velkým zásahem a většinou nekončí dobře. To je problém obzvláště pro domácnosti, které se mohou rázem ocitnout v dluhové pasti. Mnoho domácností navíc splácí hypotéku a jejím neplacením by bylo ohroženo i jejich bydlení.

Ve snaze zmírnit tyto dopady na běžný život nás všech vláda navrhla a parlament schválil zákon č.177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, na základě kterého je možné některé platby na čas odložit a doplatit, až na tom budete finančně lépe. Naštěstí, banky samy si uvědomily rozsah tohoto problému a většinou vyšly svým klientům ohroženým dopady epidemie koronaviru vstříc a podle svých podmínek odklad splátek umožnily už před přijetím tohoto zákona. Nyní se však pravidla sjednotila. Plné znění zákona si můžete přečíst zde. Pojďme se tedy podívat, jak to celé funguje.

Kdo může odložit splátky úvěru

Odklad splátek úvěrů bude umožněn všem, tedy fyzickým osobám, podnikatelům i společnostem, kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad koronavirové epidemie. Konkrétní dopady však nebudete muset nijak prokazovat a věřitel je nebude při přijímání žádosti zkoumat, nicméně lhát se zcela jistě nevyplatí. Ukáže-li se později Vaše čestné prohlášení o negativním dopadu koronaviru na Vaší finanční situaci jako nepravdivé, může to být považováno za porušení úvěrové smlouvy či dokonce za úvěrový podvod.

O odklad splátek musíte ale sami věřitele aktivně požádat, nikoliv jen přestat splácet bez dalšího. Ve většině případů tak můžete učinit na připraveném webovém formuláři Vašeho věřitele (banky či jiného poskytovatele úvěru). Odklad splátek je přitom dobrovolný, tedy Vy sami si můžete vybrat, zda odklad chcete, nebo dál splácet, pokud je to ve Vašich silách.

Jaké splátky si mohu odložit

Splátky je možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů a hypoték u jakékoliv banky či nebankovního poskytovatele, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020 (u hypoték je také možné splácení odložit pouze u smluv sjednaných před 26. březnem, ale čerpány mohou být i po tomto datu).

Jaké splátky odložit nelze

Možnost odložení splátek se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní a revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých jste byli k 26. březnu 2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů.

Na jak dlouho mohu splácení odložit

Splátky si můžete odložit buď do konce července, nebo do konce října 2020, volba je na Vás. Lze si však vybrat pouze jednou a vždy na tuto předem stanovenou dobu, tedy pokud pokud si ochrannou dobu zvolíte do konce července, nebude možné jí po jejím uplynutí prodloužit do konce října. Také pokud budete chtít odložit třeba jen 1 měsíční splátku za měsíc červen, není to dle zákona možné a budete si muset odložit i splátku za červenec.

Délka splácení Vašeho úvěru se pak adekvátně prodlouží o dobu, po kterou běžel odklad splátek, případně o další dobu, po kterou bude potřeba doplatit běžící úrok. Přesný výpočet prodloužení doby splácení je povinností Vašeho věřitele, který by Vám měl tuto informaci doručit do 30 dnů. To znamená, že s výší Vaší splátky se nebude hýbat, vše se vyřeší až po původní době splacení Vašeho úvěru.

Odklad splátek pak začíná v měsíci následujícím pro Vašem oznámení, že splácení odkládáte. Pokud tedy oznámíte odložení splátky v dubnu, odloží se vám splátky od května. Když oznámíte odklad až v květnu, splátky se vám odloží od června.

Úročení úvěru během odkladu splátek

Podle přijatého zákona se během doby odkladu splátek Váš dluh nadále úročí, přičemž fyzické osoby (i podnikající) budou tento úrok platit až později po splacení jistiny, zatímco právnické osoby budou tento úrok platit průběžně i během odložení splátky jistiny. Některé banky, které umožnily odložení splácení ještě před přijetím tohoto zákona, úvěr po dobu odkladu neúročily, nicméně nyní k úročení ve smyslu tohoto zákona přistoupily.

Zákon u spotřebitelů výši úroků omezuje a ten tedy může dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby ČNB, navýšené o 8 procentních bodů. Do 10.5. je tedy výše úroku zastropovaná na 9 % a od 11.5. na 8,25 %, protože ČNB repo sazbu snížila na 0,25 %. Pro podnikatele (i fyzickou osobu) žádné zastropování neplatí a úvěr se bude dále úročit dle sjednané výše úroku.

Zdarma a bez negativního záznamu v registru

Odklad splátek je zcela zdarma a k žádným případným poplatkům se dle zákona nepřihlíží. Odklad splátek také nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků, takže se nemusíte bát, že by se Vám odklad v budoucnu zkomplikoval případné další žádosti o úvěr.

Máte již splátky odložené?

Odkladu splátky v režimu zákona můžete využít i tehdy, pokud už jste se na odložení splátek dohodli před jeho účinností. V takovém případě si můžete vybrat variantu, která je pro Vás výhodnější. Je ale třeba myslet na to, že vstupem do režimu odkladu splátek dle zákona zanikne Vámi dříve vyjednaná dohoda, takže je důležité vše důkladně promyslet. V mnoha případech bude výhodnější nechat uplynout Vaší původní dohodu s věřitelem a do režimu dle zákona případně vstoupit až poté.

Pojištění schopnosti splácet

Vzhledem k tomu, že pojištění není součástí úvěru, odklad splátek se na něj automaticky nevztahuje a většinou bude dále účtováno, aby bylo zachováno pojistné krytí. Pro případný odklad splátek pojistného bude nutné kontaktovat Všeho pojistitele a na odkladu se individuálně dohodnout. Na odklad pojistného však není právní nárok a pojistitel nemusí Vaší žádosti vyhovět.

Zároveň pokud toto pojištění máte sjednané a dostanete se do situace, která je pojištěním kryta, pojišťovna za Vás splátky úvěru standardně uhradí.

Co ještě mohu odložit?

Mimo odklad splátek úvěrů stát zasáhl i do plateb nájemného, o kterém se můžete blíže dozvědět zde.

V této těžké době naštěstí existují i společensky odpovědné společnosti, které svým zákazníkům vycházejí vstříc. To koneckonců potvrdily i některé banky, které krizovou situaci řešily se svými klienty ještě před přijetím zákona, a nutno dodat, že někdy i výhodněji pro klienta, než zákon předepisuje nyní.

Podobně se zachovaly i dodavatelé energií, kteří rovněž vychází svým zákazníkům postiženým epidemií koronaviru vstříc. Lze si např. sjednat mimořádné snížení zálohy, odklad její platby, splátkový kalendář pro případ prodlení apod. Zároveň velcí hráči na trhu s energiemi svorně potvrdili, že během trvání této krizové situace nebudou přistupovat k odpojování zákazníků, kteří nemají za zaplacení, ale vyčkají s řešením až do doby pro zákazníka příznivější.

Podobně postupují i některé pojišťovny, které umožňují dočasnou úpravu smlouvy za účelem snížení splátek, případně jejich rozdělení a jinou úpravu, aby nebyly pro klienty příliš velkou zátěží.

Toto vše probíhá z vůle těchto společností a není na přiznání jakékoliv úlevy nárok dle zvláštního zákona. I tak je ale ochota situaci řešit velká a ukazuje se síla některých společností, že i v době krize se snaží dobré partnerství podpořit a ne jej využít k vlastnímu prospěchu. Pro nás všechny je pak důležité si najít chvilku v této hektické době a projít si náš rozpočet, abychom našli vhodné řešení pro jeho stabilizaci a následné nastartovaní, až krize pomine.

Hodně štěstí a pevné nervy Vám všem, snad bude tato krize brzy minulostí.

0 0 hlas
Hodnocení článku
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments